ประกันโรคร้ายแรง

“ประกันโรคร้ายแรง”

ปกป้องความสุขของคุณและครอบครัว จากผลกระทบของโรคร้ายแรง
นอกจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแล้ว ยังมีผลต่อรายได้ ค่าดูแลผู้ป่วยขณะพักรักษาตัว
วางแผนตอนนี้ด้วยแบบประกัน AIA CI SUPERCARE ระยะเวลาชำระเบี้ยสั้น คงที่ คุ้มครองตลอดชีวิต
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และมีเงินคืนถ้าเราไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงตลอดอายุกรมธรรม์

“เป็นจ่าย สบายดี มีเงินคืน”

จุดเด่นแบบประกันโรคร้ายแรงตลอดชีพ AIA CI SUPERCARE

คุ้มครองตลอดชีวิต

(จนถึงอายุ 99 ปี)

ชดเชยเงินก้อน

เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง

เวนคืนได้

เบี้ยประกันไม่จ่ายทิ้ง

คุ้มครองครบ

ทุกระยะโรคร้ายแรง

เบี้ยประกันคงที่

(จ่าย 10/20 ปี)
ลดหย่อนภาษี

ผลประโยชน์โดยย่อ

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

 2  แผนประกัน โรคร้ายแรง ที่แนะนำ

แผน 1 เบี้ยประกันคงที่

 • ตัวอย่าง เพศหญิงอายุ 25 ปี

 • ทุนประกัน 1,000,000 บาท
 • ค่าชดเชยกรณีได้รับการวินิจฉัย
  ว่าเป็นโรคร้ายแรงระยะต้นและปานกลาง
  400,000 บาท
 • ค่าชดเชยกรณีได้รับการวินิจฉัย
  ว่าเป็นโรคร้ายแรงหรือเสียชีวิต
  1,000,000 บาท
 • ส่งเบี้ย 20 ปี

เบี้ยประกัน
29,140 บาท

แผน 2 เบี้ยประกันเพิ่มตามอายุ

 • ตัวอย่าง เพศหญิงอายุ 25 ปี
 • ทุนประกัน 100,000 บาท
 • ค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล ด้วยโรคมะเร็งวันละ10,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตได้ 1,000,000 บาท
 • ค่าชดเชยกรณีได้รับการวินิจฉัย ว่าเป็นโรคร้ายแรง 1,000,000 บาท
 • ค่าชดเชยกรณีได้รับการวินิจฉัย ว่าเป็นโรคร้ายแรงระยะต้นและปานกลาง 1,000,000 บาท
 • เบี้ยประกันปีแรก (เบี้ยประกันปรับขึ้นตามอายุ ) 6,702 บาท/ปี

สนใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้ กรุณากรอกข้อมูล

  จังหวัดที่อยู่*

  เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ*